Artikelen

Privacybeleid

Privacyverklaring Feestcomité Beveren-Leie

Het Feestcomité Beveren-Leie (hierna ‘FCBL’) hecht veel belang aan uw privacy en legt u hierbij graag uit hoe.

Wie zijn we?

Het FCBL is een louter feitelijke vereniging belast met de organisatie van de kermis in Beveren-Leie in september, en heeft als voorzitter de heer Thierry Mondy, wonende te 8791 Beveren-Leie, Nijverheidsstraat ... .

Wat bieden we jou? Een overeenkomst om jou te entertainen!

Het FCBL biedt in samenwerking met de verenigingen op en rond het Kerkplein een geheel van kermisactiviteiten aan en de bezoeker die ervoor kiest om het Kerkplein en de overige kermislocaties te betreden om er deel te nemen aan kermisactiviteiten gaat door de loutere aanwezigheid en deelname aan activiteiten een stilzwijgende overeenkomst aan met het FCBL om zich te laten entertainen.

Minderjarigen die aanwezig zijn en deelnemen aan de kermisactiviteiten worden verondersteld steeds onder ouderlijk of ander wettelijk toezicht te staan en bij gebreke van vergezellende persoon worden zij geacht de toestemming te hebben om deel te nemen aan de activiteiten conform deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarop baseren we die verwerking?

Het FCBL verwerkt de persoonsgegevens van (de contactpersonen van) de Beverse verenigingen en voor zover nodig van individuele deelnemers aan specifieke kermisactiviteiten die door het FCBL zelf worden georganiseerd zoals bv. de parochianenkoers, interverenigingenspel, enz..

Het FCBL verwerkt ook de persoonsgegevens van o.a. sponsors, klanten en leveranciers, managers en artiesten die komen optreden op de kermis.

Aangezien het FCBL ten behoeve van de organisatie van de jaarlijkse kermis samenwerkt met de verschillende Beverse verenigingen baseert het zijn verwerking op de uitvoering van die overeenkomst.

Door deel te nemen aan een door het FCBL georganiseerde kermisactiviteit ontstaat er ook een overeenkomst met de individuele deelnemer, die meestal met het oog op verzekering (zoals bv. bij de parochianenkoers) of met het oog op een correcte prijsuitreiking tot stand komt. Ook die verwerkingen van persoonsgegevens worden door het FCBL gebaseerd op die overeenkomst, zelfs al is die niet schriftelijk afgesloten.

De verwerking van de persoonsgegevens van sponsors, klanten en leveranciers wordt gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst.

De juridische grondslag van de verwerkingen door het FCBL kan soms extra ten overvloede gebaseerd worden op de expliciete toestemming of gerechtvaardigd belang.

Op basis van de overeenkomst die tot stand komt met elke bezoeker van de kermis behoudt het FCBL zich het recht voor om foto’s te nemen van alle kermisactiviteiten met daarop de afbeelding van

diverse personen, inclusief minderjarigen. Het FCBL is in hoofdzaak geïnteresseerd in algemene sfeerfoto’s maar kan ook herkenbare foto’s nemen van individuele bezoekers. Bezoekers die dat niet wensen worden verzocht dit schriftelijk en persoonlijk aan de voorzitter kenbaar te maken.

Het FCBL kan foto’s publiceren op affiches, flyers, powerpoints, sociale media zoals o.a. facebook, twitter en instagram, ledwalls, etc.

Het is nooit de bedoeling voor het FCBL om te choqueren of te kwetsen en de foto’s worden in het algemeen genomen om de sfeer op de kermis te schetsen en anderen aan te zetten om ook naar de kermis te komen. Gelet op de aard van de activiteiten is het onvermijdelijk dat minderjarigen hierbij in beeld komen. Het kan ook gebeuren dat er identificeerbare personen in beeld komen, doch dit gebeurt steeds met het grootste respect zonder de bedoeling te kwetsen of te choqueren. Als er opmerkingen zouden zijn, verzoeken wij u vriendelijk om er de voorzitter over aan te spreken.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt en hoe lang?

De persoonsgegevens worden verstrekt aan de leden van het FCBL en worden in sommige gevallen doorgegeven aan derden voor zover de organisatie van de kermisactiviteiten dit vereist.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Unie en worden meestal opgeslagen op lokale computers van leden van het FCBL, een ook afgeschermd in de cloud via de gebruikelijke kanalen die voor internetgebruikers voorhanden zijn. Alle leden van het FCBL nemen alle redelijke maatregelen om te verhinderen dat persoonsgegevens zouden verloren raken of raadpleegbaar zouden zijn voor onbevoegde derden.

De gegevens kunnen voor veertig jaar bewaard worden, tenzij die niet meer nodig zijn, in welk geval het FCBL deze zonder verwittiging verwijdert.

Welke rechten heeft u om uw privacy te beschermen?

Personen wiens gegevens verwerkt worden door het FCBL hebben recht op inzage, correctie, verwijdering, afscherming, overdraagbaarheid en het recht om toestemming voor de verwerking in te trekken, als de toestemming de enige juridische grondslag is waarop de verwerking is gebaseerd. Betrokkenen kunnen desgevallend ook een klacht indienen bij de Gegevensbescherminsautoriteit maar wij vragen om ons eerst te contacteren zodat we kunnen kijken voor een gezamenlijke oplossing.

De deelnemende verenigingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten.

Het FCBL is niet verantwoordelijk voor de specifieke activiteiten die georganiseerd worden door de verschillende verenigingen, noch voor hun verwerking van persoonsgegevens.

Heeft u nog vragen?

Aarzel niet ons aan te spreken, we vinden zeker een oplossing!